Oprah Winfrey, Reese Witherspoon e fundadora do Bumble investem na Spanx